Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt | Z

Z

Z-directional strength Độ bền hướng Z
Zeolite Zêolit ( quặng silicat nhôm làm mềm nước)
Zeolite process Quá trình làm mềm nước bằng zêolit
Zero span tensile test Phép thử độ bền kéo (do liên kết sợi tạo ra)
Zeta potential Thế hiệu zêta, thế zêta
Zig-zag paper Giấy có vân hình góc
Zinc casein Hỗn hợp tráng giấy kẽm casein
Zinc hydrosulfite Kẽm hydro sunphit
Zinc oxide Kẽm ôxít (ZnO)
Zinc sulfide Kẽm sun phua (ZnS)
Zinc white Bột kẽm ( bột kẽm ZnO)

 

TRANG TẢI VỀ

Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt- File Doc

 

 

Hits: 6

Contact Us