Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt | Y

Y

Yankee dryer Lô sấy Yankee
Yard Sân, bãi; Thước Anh ( bằng 0,91438 m)
Yellow straw paper Giấy rơm
Yellow strawboard Cáctong rơm
Yellowing Vàng hóa, ngả màu vàng
Yield Hiệu suất

 

TRANG TẢI VỀ

Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt- File Doc

 

Hits: 6

Contact Us