Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt | U

U

Ultimate adhesion Lực dính tối ưu
Ultimate biochemical oxygen demand Nhu cầu ôxy sinh hóa tối ưu
Ultimate tension Sức căng cực hạn
Ultra former Lưới tròn có hòm phun bột kiểu xeo dài
Ultra high yield pulps Bột hiệu suất cực cao
Ultra sonic Siêu âm, siêu âm học
Ultra violet (UV) inks/coating Giấy có mực hoặc chất tráng phủ được sấy khô bằng tia cực tím, được coi là hai chủng loại khử mực
Ultrafiltration (UF) Lọc triệt để
Ultramarine Màu xanh biếc; Untramarin ( một chất phụ gia tráng giấy)
Ultrasonic flowmeter Lưu lượng kế siêu âm
Ultraviolet light Tia cực tím
Unbeaten pulp Bột giấy chưa nghiền
Unbleached paper Giấy không tẩy
Unbleached pulp Bột giấy không tẩy
Unbound Water Nước không liên kết, nước tự do
Uncalendered paper Giấy không cán láng
Uncoated Không tráng
Uncoated free-sheet Giấy không tráng bằng bột hóa
Uncoated ground wood Giấy không tráng bằng bột gỗ mài
Uncoated weight Trọng lượng giấy chưa tráng
Uncooked chips Mảnh chưa chín
Under digested chips Mảnh sống lõi
Under fire air Không khí cấp được kiểm soát
Under liner Lớp lót
Under slice showers Vòi phun dưới môi phun
Underlay board and paper Bìa và giấy lót
Underrun Chạy qua phía trước

Số lượng được phép

Undertone Màu mờ nhạt
Underwater wood storage Dự trữ gỗ dưới nước
Uneven draw Sức căng không đều (của tờ giấy)
Uneven winding Cuộn giấy không đều
Unfinished paper Giấy không xử lý bề mặt
Unglazed Không láng
Unidirectional webs Băng giấy xốp rất thưa có quá nhiều sợi dọc
Uniflow cylinder machine Máy xeo tròn thuận dòng
Uniformity Đồng đều (về chất lượng)
Union Mối nối, đầu nối, rắcco; Vải sợi pha lanh
Union label Nhãn hiệu hiệp hội nghiệp đoàn
Unit of pulp wood Đơn vị thể tích gỗ sản xuất bột giấy (=168 fit khối)
Unit slaker- causticizer Thiết bị xút hóa liên hợp
Unit weight Trọng lượng đơn vị
Unlined corrugated paper Giấy bao gói chỉ có lớp sóng
Unload Dỡ hàng
Unloaded Chưa cho phụ gia (chất độn)
Un-oxidized black liquor Dịch đen chưa được ôxy hóa
Unpacked cook Nấu nồi không đầy
Unprotected bundles Kiện giấy không có lớp bảo vệ
Unreduced salt cake Muối sunphát chưa bị khử
Unreeling stand Giá đỡ trục giấy, giá đỡ giấy
Unrefined pulp Bột chưa nghiền
Un-saponifiable matter Chất chưa xà phòng hóa
Unsaturated alcohol Rượu chưa bão hòa
Unscreened yield Hiệu suất bột chưa sàng
Unsealed stock Ram giấy chưa bao gói
Un-sized Không gia keo
Un-slaked lime Vôi chưa tôi
Untrimmed paper Giấy chưa xén
Unwind adhesion Lực trở giấy
Unwinding stand Giá đỡ giấy
Up-flow bleaching Tẩy trắng dòng đi lên
Up-flow clarification Lắng lọc kiểu dòng đi lên
Up-flow digester Nồi nấu (liên tục) dòng mảnh từ dưới lên
Upper felt Chăn trên
Upside-down press Ép ngược
Upstream Ngược dòng, đầu dòng, dòng chảy lên
Up-ward flow flat screen Sàng phẳng dòng bột từ dưới lên
Urea Urê
Urea-formaldehyde resins Nhựa urê phóocmanđêhít
Used Kraft bags Giấy bao gói loại
U-tube manometer Áp kế chữ U
Uv Tia cực tím
Uwf( Uncoated wood free printing and writing paper) Giấy in và viết không tráng phấn sản xuất từ bột phi gỗ

 

TRANG TẢI VỀ

Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt- File Doc

 

Hits: 6

Contact Us