Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt | Q

Q

Quadrafos Natri tetra phốtphát ( là chất phân tán làm giảm độ nhớt của nhủ tương tráng)
Quadrant scale Cân đo trọng lượng ram giấy, cân định lượng giấy
Quadruple effect evaporator Nồi chưng bốc 4 hiệu
Qualitative analysis Phân tích định tính
Quality Chất lượng
Quality control Kiểm tra chất lượng
Quantitative analysis Phân tích định lượng
Quarto Tập giấy tám trang
Queen roll Lô ép quang thứ hai tính từ dưới lên
Quench circulation Rút dịch nấu trong nồi nấu liên tục đưa sang chổ khác trong nồi
Quench extraction Rút dịch nấu ra khỏi bột khi phản ứng hoàn thành (ở nồi nấu liên tục)
Quench tank Thùng chứa nước làm nguội nhanh các chất cặn bã đã đốt
Quenching Tôi thép, làm nguội nhanh (thép)
Quick lime (CaO) Vôi sống
Quick opening valve Van mở nhanh
Quick steaming boiler Nồi hơi sinh hơi nhanh
Quick stick Kết dính nhanh
Quintuple effect evaporator Nồi chưng bốc 5 hiệu
Quire Thếp giấy mỏng (bằng 1/20 ram)
Quire fold Một tập giấy thếp ( bằng 1/20 ram)
Quire ream Thếp giấy gấp đôi

 

TRANG TẢI VỀ

Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt- File Doc

 

Hits: 4

Contact Us