Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt | P

P

Packaging machine Máy đóng bao
Packaging material Vật liệu bao gói
Packaging paper Giấy bao gói
Packet Gói giấy viết
Packing Độ chất chặt
Packing factor Hệ số chất chặt
Packing paper Giấy bao gói
Pad Thếp giấy viết; Bìa lót
Padding Phết keo lên gáy thếp giấy, khuấy trộn
Paddle mixer Máy trộn có cánh khuấy
Page paper Giấy xếp thành tệp, chồng
Pallet Tấm ván kê giấy
Pamphlet Tập giấy viết vặt
Pamphlet paper Giấy dùng để đóng tập giấy viết vặt
Pan liner Giấy làm khuôn bánh và khay đựng
Pandia digester Nồi nấu Pandia
Panel Bàn thao tác
Panel board Cáctông ép ướt thành tấm cứng
Paper Giấy, tờ giấy
Paper additive Chất phụ gia cho giấy
Paper base wad Giấy làm vỏ đạn súng ngắn
Paperboard Giấy dùng để bao gói
Paraffin wax Sáp paraffin
Particle board Ván ép, ván dăm
Pearl white Sunphát bari dùng trong giấy tráng phấn
Permanent white Sunphát bari dùng trong giấy tráng phấn
Pole mark Nếp nhăn của giấy khi sấy bằng buồng khí nóng
Presser roll Lô ép
Primary crepe Giấy nhăn ở máy xeo
Primary press Ép sơ bộ
Process lag Thời gian chết, thời gian chờ
Pulp stone bevel Diện tích phẳng giới hạn bởi hai biên của mặt đá mài bột giấy
Push/drag ratio Tỷ lệ tốc độ phun bột/tốc độ lưới xeo

 

TRANG TẢI VỀ

Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt- File Doc

 

Hits: 2

Contact Us