Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt | M

M

Maceration Ngâm tẩm và trích ly dăm mảnh
Machine Máy móc, máy xeo giấy
Machine broke Giấy vụn sau máy xeo
Machine calender Máy ép quang sau xeo
Machine capability Năng lực tối đa của máy xeo
Machine chest Bể chứa bột cấp cho xeo
Machine clothing Chăn và bạt sấy của máy xeo
Machine coated Tráng phấn trên máy xeo
Machine crepe Giấy nhăn ở máy xeo
Machine direction (MD) Hướng dọc của máy xeo
Machine dried paper Giấy sấy khô trên máy xeo
Machine dried pulp Bột (dạng tấm) sấy khô trên máy xeo
Machine efficiency Tỷ lệ huy động công suất máy xeo, hiệu suất xeo
Machine fill Khổ rộng tối đa của giấy trên máy xeo
Manifold Biểu thị mẫu giấy tờ gồm nhiều phần ( có thể xen giấy cacbon hoặc phi cacbon)
Match stem stock Cáctông làm diêm
Medium Giấy sóng dùng bên trong dùng để sản xuất hòm chuyển hàng Cáctông sóng

 

TRANG TẢI VỀ

Từ Điển Giấy Và Bột Giấy Anh-Việt- File Doc

 

Hits: 1

Contact Us