Tính toán hệ số jet/wire

 

 

Hệ số jet/wire: Tốc độ bột phun từ thùng đầu/tốc độ lưới xeo.

 

 

Hits: 80

Contact Us