QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY XEO GIẤY – Phần Ép

QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY XEO GIẤY- Phần Ép

QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY XEO GIẤY – Phần Ép –

Phần 1- Bảo đảm về an toàn con người và thiết bị

Phần 2- Kiểm tra và vận hành các hệ thống phụ trợ

Phần 3- Chạy máy

Phần 4: Dẫn giấy

Phần 5- Công tác khi máy chạy bình thường

Phần 6- Dừng máy

Phần 7- Công tác sau khi dừng máy

TRANG TẢI VỀ

QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY XEO GIẤY – Phần Ép – File PDF

 

 

 

Hits: 108

Contact Us