PHẾ LIỆU GIẤY NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

Nội dung:

1- QUY ĐỊNH CHUNG

2- QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

3- QUY TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM ĐỊNH VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

4- QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

5- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

TẢI VỀ:

QCVN 33-2018 BTNMT về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

 

 

 

 

Hits: 26

Contact Us