Phần ép máy xeo giấy- Press part

Phần ép máy xeo giấy- Press part
  Tóm tắt nội dung:
  • Đặc tính giấy trước khi vào ép
  • Chức năng phần ép
  • Các hệ trục ép cơ bản
  • Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của bộ phận ép
  • Nguyên lý làm việc của các hệ ép
  • Hệ ép có hòm hút chân không bên trong
  • Sự bố trí các cặp ép trên máy xeo
  • Chăn ép và các suốt

TRANG TẢI VỀ

Phần ép máy xeo giấy- Press part- FILE DOC
           

Hits: 104

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Us