Phần ép máy xeo giấy- Press part

Phần ép máy xeo giấy- Press part

 

Tóm tắt nội dung:

  • Đặc tính giấy trước khi vào ép
  • Chức năng phần ép
  • Các hệ trục ép cơ bản
  • Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của bộ phận ép
  • Nguyên lý làm việc của các hệ ép
  • Hệ ép có hòm hút chân không bên trong
  • Sự bố trí các cặp ép trên máy xeo
  • Chăn ép và các suốt

TRANG TẢI VỀ

Phần ép máy xeo giấy- Press part- FILE DOC

 

 

 

 

 

 

Contact Us