KHĂN GIẤY VÀ GIẤY VỆ SINH – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

Nội dung:

1- QUY ĐỊNH CHUNG

2- QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

3- YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ

4- TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CÁ NHÂN

5- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

PHỤ LỤC A

PHƯƠNG PHÁP THỬ

 

TẢI VỀ:

QCVN 09-2015 đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh do BCT ban hành

 

Hits: 25

Contact Us