GIẤY, CÁCTÔNG VÀ BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ ĐỒNG – TCVN

Nội dung:

1- Phạm vi áp dụng

2- Tiêu chuẩn viện dẫn

3- Định nghĩa

4- Thiết bị, dụng cụ

5- Hóa chất

6- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

7- Cách tiến hành

8- Tính toán kết quả

9- Độ chụm

10- Báo cáo thử nghiệm

 

TẢI VỀ:

TCVN 7067-2002 xác định trị số đồng

 

Hits: 21

Contact Us