GIẤY, CÁCTÔNG VÀ BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH PH NƯỚC CHIẾT

GIẤY, CÁCTÔNG VÀ BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH PH NƯỚC CHIẾT

 – PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP CHIẾT LẠNH

Paper, board and pulps Determination of pH of aqueous extracts Part 1: Cold extraction

 

Nội dung:

1- Phạm vi ứng dụng

2- Tài liệu viện dẫn

3- Nguyên tắc

4- Thuốc thử

5- Thiết bị, dụng cụ

6- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

7- Cách tiến hành

8- Tính toán kết quả

9- Độ chụm

10- Báo cáo thử nghiệm

 

TẢI VỀ:

TCVN7066-1-2008 Xác định Ph nước chiết phương pháp chiết lạnh

 

GIẤY, CÁCTÔNG VÀ BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH PH NƯỚC CHIẾT – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP CHIẾT NÓNG

Paper, board and pulps Determination of pH of aqueous extracts Part 2: Hot extraction

 

Nội dung:

1- Phạm vi ứng dụng

2- Tài liệu viện dẫn

3- Nguyên tắc

4- Thuốc thử

5- Thiết bị, dụng cụ

6- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

7- Cách tiến hành

8- Tính toán kết quả

9- Độ chụm

10- Báo cáo thử nghiệm

 

TẢI VỀ:

TCVN7066-2-2008 xác định Ph nước chiết nóng

 

 

Hits: 74

Contact Us