GIẤY, CÁCTÔNG VÀ BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH CLO TỔNG SỐ VÀ CLO LIÊN KẾT HỮU CƠ – TCVN

TCVN 11618-2016 bột giấy xác định Clo tổng số và Clo liên kết hữu cơ

 

Nội dung:

1-Phạm vi áp dụng:

2-Tiêu chuẩn viện dẫn

3-Định nghĩa và thuật ngữ

4-Nguyên tắc

5-Hóa chất và thuốc thử

6-Cảnh báo

7-Thiết bị, dụng cụ

8-Xử lý sơ bộ mẫu

9-Chiết bằng dung dịch axit Nitric

10-Quá trình đốt

11-Mẫu trắng

12-Kiểm tra

13-Tính toán

14-Độ chụm

15-Báo cáo thử nghiệm

16-Nhiễu từ hợp chất Brom

 

TRANG TẢI VỀ:

GIẤY, CÁCTÔNG VÀ BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH CLO TỔNG SỐ VÀ CLO LIÊN KẾT HỮU CƠ – TCVN- file

 

 

 

 

 

Hits: 22

Contact Us