GIẤY, CÁCTÔNG VÀ BỘT GIẤY – PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN XƠ SỢI

Nội dung:

1- Phạm vi áp dụng

2- Tiêu chuẩn viện dẫn

3- Định nghĩa

4- Nguyên tắc

5- Hóa chất

6- Thiết bị, dụng cụ

7- Chuẩn bị mẫu thử

8- Nhuộm mầu và chuẩn bị tiêu bản xơ sợi

9- Cách tiến hành

10- Biểu thị kết quả

 

Báo cáo thử nghiệm

TẢI VỀ:

TCVN3980-1-2001-Phân tích thành phần xơ sợi

TCVN3980-2_2001-Phân tích thành phần xơ sợi

TCVN3980-3-2001-Phân tích thành phần xơ sợi

TCVN3980-4-2001-Phân tích thành phần xơ sợi

TCVN3980-5-2001-Phân tích thành phần xơ sợi

 

 

 

 

 

 

Hits: 33

Contact Us