GIẤY, CÁC TÔNG VÀ BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH PHẦN CÒN LẠI (ĐỘ TRO) SAU KHI NUNG Ở NHIỆT ĐỘ 525 ĐỘ C – TCVN

Nội dung:

1- Phạm vi ứng dụng

2- Tiêu chuẩn viện dẫn

3- Thuật ngữ và định nghĩa

4- Nguyên tắc

5- Thiết bị, dụng cụ

6- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

7- Cách tiến hành

8- Tính toán kết quả

9- Độ chụm

10- Báo cáo thử nghiệm

 

TẢI VỀ:

TCVN 10761-2015 bột giấy và giấy- xác định độ tro

 

Hits: 28

Contact Us