GIẤY, CÁC TÔNG VÀ BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH HỆ SỐ BỨC XẠ KHUẾCH TÁN

GIẤY, CÁC-TÔNG VÀ BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH HỆ SỐ BỨC XẠ KHUẾCH TÁN

(HỆ SỐ PHẢN XẠ KHUẾCH TÁN)

Paper, board and pulps – Measurement of diffuse radiance factor

(diffuse reflectance factor)

 

Nội dung:

1- Phạm vi ứng dụng

2- Tài liệu viện dẫn

3- Thuật ngữ và định nghĩa

4- Nguyên tắc

5- Thiết bị, dụng cụ

6- Hiệu chuẩn trắc quang thiết bị và các chuẩn làm việc

7- Lấy mẫu

8- Chuẩn bị mẫu thử

9- Cách tiến hành

10- Tính toán và biểu thị kết quả

11- Độ chụm

12- Báo cáo thử nghiệm

 

PHỤ LỤC A: Thiết bị xác định hệ số bức xạ

PHỤ LỤC B: Hoạt động hiệu chuẩn – Hiệu chuẩn trắc quang

PHỤ LỤC C: Hoạt động hiệu chuẩn – Điều chỉnh UV

PHỤ LỤC D: Độ không đảm bảo đo

PHỤ LỤC E: Bức xạ và phản xạ

 

TẢI VỀ:

TCVN 10973-2015 bột giấy xác định hệ số bức xạ khuyết tán (hệ số phản xạ khuếch tán)

 

 

 

Hits: 23

Contact Us