GIẤY, CÁC TÔNG VÀ BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CAĐIMI – TCVN

GIẤY, CÁC TÔNG VÀ BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CAĐIMI – PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ –TCVN-

Paper, board and pulps – Determination of cadmium content – Atomic absorption spectrometric method

 

 

Nội dung:

1- Phạm vi ứng dụng

2- Tài liệu viện dẫn

3- Nguyên tắc

4- Thuốc thử

5- Thiết bị, dụng cụ

6- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

7- Đốt ướt

8- Thí nghiệm trắng

9- Chuẩn bị các dung dịch hiệu chuẩn

10- Xác định cađimi

11- Tính toán

12– Biểu thị kết quả

 

TẢI VỀ:

TCVN 10764-2015 bột giấy xác định hàm lương cađimi phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

 

 

Hits: 19

Contact Us