GIẤY CÁC TÔNG VÀ BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH CLORUA HÒA TAN TRONG NƯỚC – TCVN –

GIẤY CÁC TÔNG VÀ BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH CLORUA HÒA TAN TRONG NƯỚC

Paper, board and pulps – Determination of water-soluble chlorides

 

Nội dung:

1- Phạm vi ứng dụng

2- Tài liệu viện dẫn

3- Thuật ngữ và định nghĩa

4- Nguyên tắc

5- Thuốc thử

6- Thiết bị, dụng cụ

7- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

8- Cách tiến hành

9- Biểu thị kết quả

10- Độ chụm

 

TẢI VỀ:

TCVN 10976-2015 bột giấy xác định clorua hoà tan trong nước

 

 

Hits: 91

Contact Us