BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ HUYỀN PHÙ BỘT GIẤY – TCVN

Pulps – Determination of stock concentration

 

Nội dung:

1- Phạm vi ứng dụng

2- Thuật ngữ và định nghĩa

3- Thiết bị, dụng cụ

4- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

5- Cách tiến hành

6- Biểu thị kết quả

7- Báo cáo thử nghiệm

 

TẢI VỀ:

TCVN 10762-2015 bột giấy xác định nồng độ huyền phù bột giấy

 

 

Hits: 26

Contact Us