BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ CLO ( MỨC ĐỘ KHỬ LOẠI LIGNIN) – TCVN

TCVN 11614-2016 bột giấy xác định mức tiêu thụ Clo (mức độ khử loại lignin)

 

Nội dung:

1-Phạm vi áp dụng:

2-Tiêu chuẩn viện dẫn

3-Định nghĩa và thuật ngữ

4-Nguyên tắc

5-Thuốc thử

6-Thiết bị, dụng cụ

7-Chuẩn bị mẫu

8-Cách tiến hành

9-Biểu thị kết quả

10-Báo cáo thử nghiệm

 

TRANG TẢI VỀ:

BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ CLO ( MỨC ĐỘ KHỬ LOẠI LIGNIN) – TCVN

 

 

Hits: 28

Contact Us