BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH CHẤT HÒA TAN TRONG AXETON

Pulps – Determination of acetone-soluble matter

 

Nội dung:

1- Phạm vi ứng dụng

2- Tài liệu viện dẫn

3- Thuật ngữ và định nghĩa

4- Nguyên tắc

5- Thuốc thử

6- Thiết bị, dụng cụ

7- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

8- Cách tiến hành

9- Biểu thị kết quả

10- Báo cáo thử nghiệm

 

TẢI VỀ:

TCVN 10978-2015 bột giấy xác định chất hoà tan trong axeton

 

 

Hits: 76

Contact Us