BỘT GIẤY – NƯỚC TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG TRONG CÁC PHÉP THỬ VẬT LÝ – TCVN

Nội dung:

1- Phạm vi áp dụng

2- Sự phù hợp

3- Thuật ngữ và định nghĩa

4- Thử nghiệm

5- Chuẩn bị

6- Bảo quản

7- Báo cáo thử nghiệm

 

TẢI VỀ:

TCVN 8847-2011 bột giấy nước tiêu chuẩn sử dụng trong các phép thử vật lý

 

 

Hits: 19

Contact Us