BỘT GIẤY – LẤY MẪU ĐỂ THỬ NGHIỆM – TCVN

Nội dung:

1- Phạm vi ứng dụng:

2- Tiêu chuẩn viện dẫn

3- Định nghĩa:

4- Nguyên tắc:

5- Các kiện (hoặc cuộn) mẫu ban đầu

6- Cách tiến hành

7- Báo cáo lấy mẫu

 

TẢI VỀ:

TCVN 4360-2001 bột giấy lấy mẫu để thử nghiệm do Bộ Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường Ban Hành

 

Hits: 20

Contact Us