BỘT GIẤY, GIẤY VÀ CÁCTÔNG – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PENTACHLOROPHENOL TRONG DỊCH CHIẾT NƯỚC – TCVN

Nội dung:

1- Phạm vi áp dụng

2- Tài liệu viện dẫn

3- Nguyên tắc

4- Thiết bị, dụng cụ và các dụng cụ phụ trợ

5- Thuốc thử

6- Lấy mẫu

7- Quá trình chiết

8- Cách tiến hành

9- Dựng đường chuẩn

10- Phân tích sắc ký khí

11- Tính toán

12- Báo cáo thử nghiệm

 

TẢI VỀ:

TCVN 10096-2013 bột giấy và giấy xác định hàm lượng pentachlorophenol trong dịch chiết nước

 

 

Hits: 18

Contact Us