BỘT GIẤY, GIẤY VÀ CÁCTÔNG – XÁC ĐỊNH 7 LOẠI BIPHENYL POLYCLO HÓA (PCB) CỤ THỂ – TCVN

Nội dung:

1- Phạm vi áp dụng

2- Tài liệu viện dẫn

3- Nguyên tắc

4- Thiết bị, dụng cụ và các dụng cụ phụ trợ

5- Thuốc thử

6- Lấy mẫu

7- Cách tiến hành

8- Xác định

9- Sự khẳng định

10- Biểu thị kết quả

11- Độ chụm

12- Báo cáo thử nghiệm

 

TẢI VỀ:

TCVN 10095-2013 bột giấy và giấy xác định 7 loại biphenyl hoá (PCB) cụ thể

 

 

 

Hits: 18

Contact Us